நிரடும் நிதர்சனம்

நீராலானது உலகம்
இருந்தும்
ஒரே பதட்டம் காலையிலே
குழாயைத் தொறந்தா
சீறிகிட்டு வருது
சூடான காத்து !

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s