நிரடும் நிதர்சனம்

நீராலானது உலகம்
இருந்தும்
ஒரே பதட்டம் காலையிலே
குழாயைத் தொறந்தா
சீறிகிட்டு வருது
சூடான காத்து !

**

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s