திருவிளையாடல்

ரசிக்கும்படியாக ஒன்றையும்
ரசிக்கும் ஒன்றையும்
கீழே இறக்கிவிட்டுவிட்டு
மேலிருந்து பார்க்கிறாய் வேடிக்கை
நடத்து உன் முடிவில்லா நாடகத்தை
எப்படியோ
உனக்குப் பொழுது போனால் சரி

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s