எதிரும் புதிரும்

என்ன சார் இப்படி ?
என்றார்
எப்படி?
எதிரே வந்திருக்கக்கூடாதென்கிறாரா
ஏதும் சரியாக உடுத்திக்கொள்ளாமல்
வெளியே வந்துவிட்டேனா ஒருவேளை
அப்படியெல்லாம் இல்லையே
சரியாகத்தானே இருப்பதாகத் தெரிகிறது
பின் ஏன் இந்த ’இப்படி’
புரியாமல் திரும்பிப் பார்க்கையில்
போய்விட்டிருந்தார் கொஞ்ச தூரம்
ஏன் இவர் இப்படி ?

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s