தர்மம் காக்க !

பார்க்காததுபோல் முகத்தை
அந்தப்பக்கம் திருப்பிக்கொண்டதால்
இந்தப் பக்கம் நிற்பது பெண்ணில்லை
என்றெல்லாம் ஆகிவிடாது
பெண் தான், பெண்ணேதான் இவர்
நீங்கள் இப்போது ஆக்ரமித்திருப்பதும்
இவருக்கான இருக்கையேதான்
கொஞ்சம் பெரிய மனசு வைத்து
லேசாக அசைத்து எழுப்பிவிடுங்கள்
அழுத்தமாய்க் குந்தியிருக்கும் உங்கள் உடம்பை
அம்மணி அமரட்டும்
அதர்மம் விலகட்டும்
பண்பாகப் பஸ் பயணம்
பதட்டமின்றித் தொடரட்டும்

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s