மனம் கொள்ளாக் காட்சி

உலகம் எதை நோக்கி
பரபரப்பாய் ஓடுகிறதோ
அதிலிருந்து விலகி நிற்பவன்
கூட்டத்திலிருந்து விலகியும்
கூட்டத்தையே அவதானிப்பவன்
வெளியிலிருந்து உள்நோக்க
உள்ளும் வெளியுமானவன்
நானொரு விசித்திரன்
நானொரு வெளியாள்

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s