சிருஷ்டி பேதம்

ஆடுமாடுகளைப் போலத்தான்
ஆறறிவுள்ள ஜீவராசியும்
கொஞ்சம்போல வித்தியாசமுண்டு
அதுக்கு வெளிப்படையாகத் தெரிவதில்லை
கொம்பும் வாலும்

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s