தொடரும் துயரம்

குளிர்கால மாலை
குதிக்கிறது டெல்லி
மதிமயங்கும் இளசுகள்
கூத்துகள், கும்மாளம், கூடாத நேசம்
கூடவரும் நிழலாய் ஆபத்துகள்
எதுவும் அறியா
எகத்தாள இளைஞருக்கு
எப்படிப் புரியவைப்பேன்
என் செய்வேன் நான் ?

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s