இருக்கையில் இருக்கையில் . . .

நான் கடையனா
இருந்துவிட்டுப் போகிறேன்
கடைசி என்பதும்
ஒரு இருக்கைதானே
எண்ணில் என்ன இருக்கிறது
இருக்கைதானே முக்கியம்

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s