ஆறாவது . . .

பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது
இந்த உடல்
சரி
வளர்த்தேன் வளர்த்தேன் இந்த உடலை
மனம் என்ற ஒன்று படுத்துகிறதே
அதை உருவாக்கிய
அந்த ஆறாவது பூதம்
எங்கே அது

One thought on “ஆறாவது . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s